İş Hukuku

Bölüm I- Türkiye’de Bireysel İş Hukuku Bakımından İşçi İstihdamına Yönelik Yaklaşımlar

1. Personel istihdamına yönelik en yaygın yaklaşım nedir? Örneğin, kadrolu çalışanlar mı, serbest çalışanlar mı, gönüllüler mi daha yaygın çalışma biçimleri arasındadır? Bu kapsamda en yaygın istihdam biçimi/biçimleri için herhangi bir özel iş hukuku sorunu var mıdır?

 1. Deniz ve hava taşıma işlerinde,
 2. 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
 3. Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde,
 4. Bir ailenin üyeleri ve 3. dereceye kadar (3. derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
 5. Ev hizmetlerinde,
 6. Çıraklar hakkında,
 7. Sporcular hakkında,
 8. Rehabilite edilenler hakkında,
 9. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2. maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde,

2. Bir personelin serbest meslek sahibi olup olmadığına veya bir çalışan olup olmadığına karar vermek için hangi kriterler kullanılır? Bu sınıflandırmaların istihdam haklarına etkisi nedir?

3. Türkiye’deki işçiler için genel olarak konaklama imkânı mevcut mu? Ülkedeki en yaygın çalışan konaklama türleri için geçerli olabilecek herhangi bir özel sağlık ve güvenlik sorunu var mı?

4. Personelin, çalışmasına izin verilmeden önce belirli bir düzenleyici veya profesyonel kuruluşa kayıtlı olması gerekiyor mu? Bu alanı düzenleyen ana mevzuat veya yönetmelik nedir?

5. Türkiye’deki personelin herhangi bir özel etik, düzenleme veya mevzuata uyması gerekiyor mu?

6. İstihdam edilen vatandaş oranlarına ilişkin özel şartlar var mı?

 • Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık,
 • Eczacılık,
 • Veterinerlik,
 • Özel hastanelerde sorumlu müdürlük,
 • Avukatlık,
 • Noterlik,
 • Özel güvenlik görevlisi,
 • Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.
 • Gümrük müşavirliği,
 • Turist rehberliği.

BÖLÜM II- TÜRKİYE’DE BİREYSEL İŞ HUKUKU BAKIMINDAN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Türk İş Hukuku’nda yarı zamanlı (part-time) çalışma yaygın mıdır? Eğer öyleyse, bu çalışma biçimine ilişkin temel yasal gereklilikler nelerdir?

Türk İş Hukuku’nda işçilerin çalışma süresini etkileyebilecek sektöre/sektöre özel yasa veya yönetmelikler var mı?

Hukukumuzda kural olarak çalışma süresi haftada en çok 45 (kırkbeş) saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11(onbir) saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Ancak işçinin sağlığı düşünülerek günlük çalışma süresinin her ne şekilde olursa olsun 11 (onbir) saati aşamayacağı yasal zeminde düzenlenmiş emredici nitelikte bir hükümdür.

Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok 7,5 (yedibuçuk), haftada en çok 37,5 (otuzyedibuçuk) saattir.

4857 sayılı İş Kanunu (“İK”) ’nun 66. maddesine göre; aşağıdaki süreler fiili çalışma yapılmasa dahi sanki fiilen çalışıyormuş gibi işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılmaktadır:

 1. Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.
 2. İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.
 3. İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.
 4. İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.
 5. Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.
 6. Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

Türk İş Hukuku’nda sağlık ve güvenlikle ilgili özel kanunlar ve gereklilikle ve bu kapsamda işverenlerin bilmesi gereken var mı?

Türk İş Hukuku’nda genç işçilerin istihdamı konusunda bu sektörde özel bir etkisi olabilecek sektöre özel kurallar var mı?

Türk İş Hukuku’nda sürekli mesleki gelişim ve eğitim için geçerli herhangi bir gereklilik var mı?

Türk İş Hukuku’nda geçici görevlendirmeler yaygın mıdır? Sonuç olarak, bu hususta belirli yasal gereklilikler var mıdır?

 1. İK’da belirtilen bazı istisnai hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde,
 2. Mevsimlik tarım işlerinde,
 3. Ev hizmetlerinde,
 4. İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,
 5. İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,
 6. İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde,
 7. Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde, kurulabilir.

Türk İş Hukuku’nda kadın işçilerin istihdamı üzerinde etkisi olan herhangi bir yasa veya düzenleme var mıdır?

BÖLÜM III- TÜRKİYE’DE BİREYSEL İŞ HUKUKU BAKIMINDAN ÜCRET

Türk İş Hukuku’nda maaş genellikle nasıl ödenir (örneğin parça başı ücret, yalnızca komisyon, kısa süreli iş ekonomisi yaklaşımı, saatlik, günlük, haftalık veya aylık)? İşverenlerin asgari ücret ve ödeme sıklığı hakkında bilmesi gereken belirli kurallar var mı?

Türk İş Hukuku’nda maaşlar, ikramiyeler ve yan haklar arasındaki ayrım konusunda ortak yaklaşımlar var mıdır? Sonuç olarak, işverenlerin bilmesi gereken yasal veya düzenleyici konular var mıdır?

Türk İş Hukuku’nda bahşiş yaygın mı? Bahşiş uygulamasının nasıl ele alınması gerektiğine dair herhangi bir düzenleme veya yasa var mı?

Türk İş Hukuku’nda işverenler ücret kesme cezası uygulayabilmekte midir? Eğer öyleyse buna ilişkin kurallar nelerdir?

İşverenin işçinin hak ettiği ücreti zamanında ödememesi halinde herhangi bir yaptırım var mıdır?