Soru Sor ?

FAQ

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma davaları davanın görüleceği mahkemenin yoğunluğuna göre 1 hafta ile 2 ay arasında sürmektedir. Davanın görüleceği mahkemenin yoğunluğuna göre anlaşmalı boşanma davası hızla görülebilmekte ve kesinleşebilir.

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunluluğu gelmiştir. Kiracının tahliyesi konusunda Sinop kira avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Tapuya kayıtlı olmayan mallarda izaley-i şuyu davası mümkün değildir.

Boşanma davasında avukat tutmak zorunda mıyım sorusu sık sık sorulmaktadır. Ülkemizdeki yasalara göre boşanma davasında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası mahkemenin yoğunluğuna göre 1 ile 3 ay arasında sürmektedir.

Ceza hukuku avukat; hırsızlık, adam öldürme, uyuşturucu ticareti, yağma, gasp, taksirle yaralama suçu, cinsel taciz suçu, alkollü araç kullanma suçu gibi konularda müvekkillerine hizmet vermektedir

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun mağdur ile evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun, evlat edineceği çocuğun evlan edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Boşanma davası açmak isteyen taraf avukat ücreti ve mahkeme masraflarını ödemekle zorundadır. Mahkeme masrafları harç, bilirkişi ücreti, tanık ücreti gibi kalemlerden oluşmaktadır. Boşanma davası sıkça sorulan sorular ile ilgili olarak Sinop boşanma avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Kasten yaralama suçu TCK 86’da düzenlenmiştir. Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Maddenin 2. ve 3. fıkrasında suçun nitelikli hallerinden bahsedilmiştir.

TCK 141 Hırsızlık suçu;

Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Müşterek çocuğun velayeti çocuğun üstün yararı gözetilmek suretiyle anne veya babaya verilebilir. Velayet konusu ile ilgili Sinop boşanma avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

İrtikap, Kamu görevlisinin resmi belgeden sahteciliği, Nitelikli dolandırıcılık, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı Ve Yedinci Bölümünde Tanımlanan Suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar, Ağırlaştırılmış müebbet hapis, Müebbet hapis, On yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar dolayısıyla açılan davalar ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir.

Hisseli tapuda ortaklığın giderilmesi mümkündür. Kanuna göre Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.

Tck 86 Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle:12/5/2022-7406/3 md.) Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
f) Canavarca hisle,
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır

Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Taksirle yaralama suçunun nitelikli hali tck89/2 de belirtilmiştir. Taksirler yaralama suçu şikayete tabidir.