Makale İçeriği
Tensip Zaptı Nedir, Tensip Zaptı Ne Demek ?
Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?
Boşanma Davasında Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek ?
Tazminat Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?
İş Mahkemesi Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?
Tüketici Mahkemesi Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?
TENSİP ZAPTI HAZIRLANDIKTAN SONRA NE OLUR?
TENSİP TUTANAĞI NEDİR?
DURUŞMA EVRAKI HAZIRLANDI NE DEMEK?
TENSİP ZAPTI HAZIRLANDIKTAN SONRA DURUŞMA NE ZAMAN OLUR?
MİRAS DAVASINDA TENSİP ZAPTI HAZIRLANDI NE DEMEK? 
TENSİP ZAPTI BİLGİ GİRİŞİ NE DEMEK?

Tensip Zaptı Nedir, Tensip Zaptı Ne Demek ?

Tahancı Hukuk “Tensib” kelimesi Arapça kökenlidir ve “uygun bulma, uygun görme” manalarına gelir. Nitekim dilimizde hâlen kullanılan ve aynı anlam vurgusuna sahip olan “münasip” kelimesi de aynı kökten gelmektedir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tensip Zaptı Hazırlandısöz konusu mahkeme hâkiminin dava açan belgeyi görerek incelediğini, belgede bir eksiklik görmediğini, (bazı dava türleri için) duruşma günü belirlediğini ve duruşma gününe kadar yapılması gereken işlemler hususunda ilgili yerlere ve kişilere yazılar yazılması gereğine karar verdiği anlamına gelir.

“Zabt” kelimesi de Arapça kökenli olup, “Tutma, kavrama, elde tutma, kaydetme” gibi manalara gelir. Adlî ve idarî makamlar şahit oldukları vakaları, tespit ettikleri hususları yazılı olarak kaydedip sabitlediklerinden, yani kaybolması, unutulması yahut yok olmasını önlediklerindendir ki o bilgileri “zabt” etmiş olmaktadır. Bu sebeple bu tür evraklara “zabıt varakası”, “mazbata” gibi isimler verilmiş, söz konusu eyleme ise “zabta geçirmek” denmiştir. Dilde sadeleştirme hareketlerinin bir neticesi olarak “zabt” kelimesi de dönüşüme uğramış ve “tutma” manası esas alınmak suretiyle bu kelime “tutanak” olarak değişime uğramıştır.

Bununla birlikte uygulamada hâlen “zabt” kelimesi “tutanak” kelimesi ile birlikte kullanılmaya devam etmektedir. Bu sebeple “duruşma tutanağı” kullanımının yanında “duruşma zaptı” gibi kullanımlara da şahit olunmaktadır.

ensip zaptında ne gibi hususların belirlendiği meselesi, mahkemenin türüne (ceza veya hukuk mahkemeleri) değiştiği gibi hukuk mahkemeleri özelinde de görev dağılımına bağlı olarak (tüketici mahkemeleri, iş mahkemeleri, aile mahkemeleri, asliye hukuk mahkemeleri vs.) değişebilmektedir. Bunun sebebi, mahkemelerin tâbi oldukları yargılama usullerinin (yazılı yargılama usûlü, basit yargılama usûlü) birbirlerinden farklılık göstermesidir.

Teknik bir konu olan yargılama usullerine burada ayrıntıları ile yer vermeye imkân olmadığı gibi bunun gereği de yoktur. Fakat kısaca şöyle ifade edebiliriz ki, kanun koyucu daha hızlı sonuçlandırılmasını gerekli gördüğü belli bazı görece basit dava türlerini, klasik yargılama usulü olan yazılı yargılama usulünden ayrı tutarak basit yargılama usulüne tâbi tutmuş ve böylece o davalar bakımından sürecin hızlandırılmasını istemiştir.

Öyle ise diğer tüm usulî işlemler gibi tensip zaptının niteliği de hangi mahkeme tarafından düzenlendiğine göre değişir, çünkü her mahkemenin tâbi olduğu yargılama usûlü farklılık göstermektedir. Öyle ise öncelikle hangi mahkemenin görevli olduğu tespit edilecek, ardından o mahkemenin hangi yargılama usulüne tâbi olduğu açıklığa kavuşturulacaktır. Yargılama usulü bu şekilde belirlendikten sonra tensip zaptının içeriği konusunda da net bir açıklama yapmak imkânı doğmuş olacaktır. Bununla birlikte ifade etmek gerekir ki genel olarak tensip zaptı ile;

 • Süresi içerisinde tarafların birbirine cevap verebilecekleri,
 • Belirlenmiş/Belirlenecek olan ilk duruşma gününe kadar delillerin sunulması, bildirilmesi veya toplanması,
 • Bunun haricinde de tarafların veya üçüncü kişilerin yerine getirmesi gereken diğer yükümlülüklerin bildirilmesi,

Hususları yer alır.

Boşanma Davasında Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek ?

Boşanma davasında tensip zaptı hazırlandı ne demek ? Boşanma davaları Aile Mahkemeleri’nde görülmektedir. Öyle ise boşanma davalarındaki tensip zaptını değerlendirmek, öncelikle Aile Mahkemeleri’nin tâbi olduğu yargılama usulünü saptamayı gerektirir. Boşanmada tensip zaptı hazırlandı ne demek birlikte inceleyelim…

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Boşanmada Yargılama Usulü” başlıklı 184 üncü maddesi:

Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir:

 1. Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
 2. Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
 3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.
 4. Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder.
 5. Boşanma veya ayrılığın fer’î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
 6. Hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.” Şeklindedir.

Buna göre boşanma davaları bakımından, gerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen yazılı yargılama usulünü ve gerekse Medeni Kanun’da düzenlenen özel usul hükümlerini bir arada kabul eden kendine özgü karma bir yargılama usulünün benimsendiğini söyleyebiliriz.

Buna göre boşanma davalarında tensip zaptının hazırlanması yazılı yargılama usulüne göre ele alınmalıdır. Bu da demektir ki bu aşamada henüz duruşma günü belirlenmemiştir. Zira bu usulde, öncelikle tarafların karşılıklı olarak dilekçeleri birbirine gönderilir. Bir tarafın dilekçesinin diğer tarafça cevaplanmasından sonra ise duruşma günü belirlenir.

İlgili: Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Tazminat Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tazminat tensip zaptı hazırlandı ne demek? Tazminat davaları kural olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde (Ticari davalar) görülür. Bilindiği üzere bu davalarda uygulanan yargılama usulü yazılı yargılama usulüdür. Bu da demektir ki tensip zaptının hazırlandığı bu aşamada henüz duruşma günü belirlenmemiştir. Zira bu usulde, öncelikle tarafların karşılıklı olarak dilekçeleri birbirine gönderilir. Bir tarafın dilekçesinin diğer tarafça cevaplanmasından sonra ise duruşma günü belirlenir. Böylelikle tazminat davası tensip zaptı ne demek sorusuna da cevap vermiş olduk.

İş Mahkemesi Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

İş mahkemesi tensip zaptı hazırlandı ne demek? İş Mahkemeleri, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile kurulmuşlardır. Yargılama Usulleri de bu kanunda düzenlenmiştir. Adı geçen kanunun “Yargılama usulü ve kanun yolları” başlıklı 7’ nci maddesinde açıkça:

İş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır.” hükmü yer almaktadır. (m. 7/1)

Buna göre tensip zaptının hazırlanması demek, bu dava tipleri itibarıyla esasen duruşma gününün de belirlenmiş olması manasına gelmektedir. Bunun dışında süresi içerisinde tarafların birbirine cevap verebilecekleri, ilk duruşma gününe kadar delillerin sunulması, bildirilmesi veya toplanması, ayrıca tarafların ve varsa üçüncü kişilerin yerine getirmesi gereken diğer yükümlülüklerin bildirilmesi hususlarını içerecektir.

Tüketici Mahkemesi Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tüketici mahkemesi tensip zaptı hazırlandı ne demek? Tüketici Mahkemeleri’nin görev ve yetkileri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Söz konusu kanunun “Tüketici Mahkemeleri” başlıklı 73’ üncü maddesi şu hükmü içermektedir:

Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Altıncı Kısım hükümlerine göre yürütülür.” (m. 73/4)

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Altıncı Kısmında ise “Basit Yargılama Usulü” düzenleme altına alınmıştır. Buna göre Tüketici Mahkemeleri’nin basit yargılama usulüne göre tâbi oldukları açıkça anlaşılmaktadır.

Bu sebeple tıpkı İş Mahkemeleri’nde olduğu gibi bu mahkemelerde de tensip zaptının hazırlanması demek, esasen duruşma gününün de belirlenmiş olması manasına gelmektedir. Bunun dışında süresi içerisinde tarafların birbirine cevap verebilecekleri, ilk duruşma gününe kadar delillerin sunulması, bildirilmesi veya toplanması, ayrıca tarafların ve varsa üçüncü kişilerin yerine getirmesi gereken diğer yükümlülüklerin bildirilmesi hususlarını içerecektir.

Bununla birlikte tüketici davaları özelinde öncelikle ifade etmek gerekir ki, 6502 sayılı Kanun miktar itibarıyla belli bir değerin altındaki davalar bakımından öncelikle tüketici hakem heyetine başvurulmasını zorunlu kılmıştır. 68’inci madde hükmü şu şekildedir:

(1) Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri … Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, … Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise …. Türk Lirası ile …. Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.

(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(5) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir”

Tüketici hakem heyetine başvuru zorunluluğuna ilişkin parasal alt sınır Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan tebliğler ile her yıl güncellenmektedir. 2020 yılı için bu belirlenen miktarlar şu şekildedir: (31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete)

(1) 2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

 • 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir.”

Tensip Arapça kökenli bir kelimedir. Hukuk alanında ise daha çok Tensip Zaptı (tutanağı)olarak ifade edilmektedir. Adalet Bakanlığı sözlüğünde ise tensip uygun görme olarak tanımlanmaktadır.

Tensip zaptı ise davanın açılmasıyla birlikte mahkeme tarafından gerçekleştirilecek ilk duruşmaya kadar yapılacak olan işlemlerin ve duruşma gününün belirlenmesi amacıyla hazırlanan tutanaktır. Tensip zaptının diğer adı tensip tutanağı olup içeriğinde mahkeme tarafından ilk duruşma gününün öncesinde gerekli görülen ön hazırlık işlemlerine yer verilir.

Hukuk davalarında tensip hazırlanması ile mahkeme tarafınca taraflara duruşma günü, tarafların yanıt ve kanıt sunma süreleri, dava dilekçesinde eksik husus bulunması halinde eksikliğin giderilmesi için öngörülen süre ve benzeri hususlara yer verilir. Yine tensip zaptı ile mahkeme tarafından dava konusu uyuşmazlığın çözümü için gerekli bölgelere yazı yazılmasına karar verilerek yargılamanın hızlandırılması da sağlanabilir.

Ceza davaları bakımından tensip zaptının hazırlanmasında ise ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinde Cumhuriyet Savcılığı tarafınca iddianamenin hazırlanması ve mahkemenin iddianameyi kabul etmesi sonrasında olur. Hazırlanan tensip zaptı ile ilgililere duruşma gününün bildirilmesi, araştırılması ve incelemesi gerekli görülen hususlarda gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilir.

TENSİP ZAPTI HAZIRLANDIKTAN SONRA NE OLUR?

Tensip zaptının hazırlanması ile duruşma günü taraflara bildirilerek tebliğe çıkarılır. Tebligat PTT aracılığıyla ya da UETS adresiyle yapılmaktadır. Duruşma günü, mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişebileceğinden bazı durumlarda aylar sonrası için bile duruşma günü verilebilir. Tebligatta duruşma günü ve saati bulunur. Tensip zaptı basit yargılama usulü kullanılan davalarda birkaç günde hazırlanmaktadır fakat yazılı yargılama usulü kullanılan davalarda ise bu süre daha uzun olur. Bu durumda dilekçelerin yazılması, cevap dilekçelerinin gönderilmesi aşamaları tamamlandıktan sonra tensip zaptı hazırlanmaktadır.

TENSİP TUTANAĞI NEDİR?

Biraz önce de ifade ettiğimiz üzere tensip zaptı, tensip tutanağı olarak da ifade edilir. Tensip tutanağı hazırlandığında davanın görüleceği mahkeme hakiminin duruşma öncesi yapılacak iş ve işlemleri hazırlandığı anlaşılır. Hukuk davalarında basit yargılama usulüne gidilecekse tensip zaptında duruşma gününe de yer verilir. Yazılı yargılama usulünün kullanılacağı davalarda örneğin Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ya da Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek davalarda ise taraflar önce karşılıklı olarak birbirlerinin dilekçelerine cevap verir. Aile Mahkemeleri için de bu durum geçerlidir. Dilekçeler cevaplandıktan sonra yazılı yargılama usulü kullanılacak olan mahkemelerde duruşma günü belirlenmiş olur. Ancak bazı durumlarda yazılı aşamanın süreceği süre göz önünde bulundurularak yazılı aşamanın tamamlanabileceği kadar süre sonrasına gelecek şekilde gün verilebilir.

Ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianamenin hazırlanması ve mahkemenin iddianameyi kabul etmesi ile tensip zaptı hazırlanmış olur. Hazırlanan tensip zaptı ile ilgililere duruşma gününün bildirilmesiyle birlikte araştırılması ve incelemesi gerekli görülen hususlarda gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilir.

DURUŞMA EVRAKI HAZIRLANDI NE DEMEK?

Duruşma açılan dava sonucunda mahkemenin belirlemiş olduğu günde gerçekleştirilen hukuki bir oturumdur. Duruşma öncesinde mahkemeye sunulan dava dosyası incelenir. Dosya incelendikten sonra duruşma öncesinde yapılması gerekenler de mahkeme hâkimi tarafından belirlenir. Duruşma evrakı hazırlandı ibaresi ise davanın açıldığı mahkeme tarafındandosyanın ön hazırlık işlemlerine karar verilmiş olduğu ve duruşma gününün belirlendiği anlamına gelmektedir. Duruşma günü tespiti davanın yargılama usulüne bağlı olarak farklı sürelerde gerçekleşebilir. Tensip zaptı, ilgili mahkemenin hâkimi tarafından hazırlandığındanbazı durumlarda hâkimin dosyanın gidişatına göre duruşma gününü belirlemek istemesi sebebiyle duruşma gününü belirtmediği durumlar da olabilir. Duruşma evrakı hazırlandı demek tensip zaptının hazır olduğu anlamına gelir. Tensip zaptı ile ilgili bilgilere UYAPkanalı üzerinden ulaşılabilmektedir. Mahkeme hâkimin dava dosyasını incelemesi ve yapılacak işleri belirlemesinin ardından duruşma günü tespit edilir. 

TENSİP ZAPTI HAZIRLANDIKTAN SONRA DURUŞMA NE ZAMAN OLUR?

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra duruşma günü belirlenmesi her davadaki farklı unsurlara göre değişir. Bu unsurlar; mahkemenin yoğunluğu, davanın karmaşıklığı, davanın ve tarafların taleplerine göre değişmektedir. Duruşma günü, tensip zaptında belirtilebilir veya daha sonra tebligat yoluyla taraflar ve avukatlara bildirilebilir.

Genellikle basit yargılama usulüne tabi davalarda, tensip zaptında duruşma günü de belirtilir. Bu davalarda duruşma günü, tensip zaptı hazırlandıktan sonra 2-3 ay içerisinde gerçekleşir. Çünkü basit yargılama usulünde cevap süreleri gibi sürelerin beklenmesi gerekmez. Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda ise duruşma günü tensip zaptında genellikle belirtilmez, belirtilse de yazılı usulün süreceği zaman dilimi hesaplanarak o süre sonrasına gün verilir. Bu davalarda mahkeme, tarafların ve varsa avukatların savunmalarını ve delillerini inceledikten sonra duruşma günü belirler. Duruşma günü, tebligat yoluyla taraflar ve avukatlara bildirilir.

MİRAS DAVASINDA TENSİP ZAPTI HAZIRLANDI NE DEMEK? 

Miras davasında tensip zaptı hazırlandı ifadesi, davanızla ilgili ilk incelemenin yapıldığını ve duruşma gününe kadar yapılması gereken işlemlerin belirlendiğini gösterir. Bu aşamada, mahkeme davanızdaki delilleri ve tarafların beyanlarını inceleyecek duruşma için gerekli hazırlıkları yapacaktır.

Tensip zaptında şu bilgiler yer alır:

• Dava ile ilgili bilgiler (dava numarası, dava konusu, taraflar)

• Duruşma günü ve saati

• Duruşmaya kadar yapılması gereken işlemler (tarafların ve varsa tanıkların beyanlarının alınması, bilirkişi incelemesi yapılması vb.)

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra taraflar ve avukatlar tensip zaptında belirtilen işlemleri tamamlamak zorundadır. Bununla birlikte duruşma günü ve saatinde taraflar ve avukatlar mahkemede hazır bulunmalıdır. 

TENSİP ZAPTI BİLGİ GİRİŞİ NE DEMEK?

Bu soru tarafımıza tensip zaptının kişilere ulaşmış olması durumunda kişinin ne olduğunu anlayamadığı zaman çokça sorulan bir soru. Tensip zaptı hazırlandı, mahkemenin davayla ilgili ilk incelemesini tamamladığı ve duruşma için gerekli olan bilgileri ve işlemleri tespit ettiği anlamına gelir. Bu aşamada, mahkeme davanızdaki dilekçeleri ve delilleri incelemiş, duruşma gününü ve saatini belirlemiş ve tarafların beyanlarını almıştır. Bazı davalarda tensip zaptıyla birlikte duruşma günü belirlenmeyebilir. Bu durum davanın türüne göre değişmektedir.

Boşanma davasında tensip zaptı hazırlandı ne demek ?

Boşanma davalarındaki tensip zaptını değerlendirmek, öncelikle Aile Mahkemeleri’nin tâbi olduğu yargılama usulünü saptamayı gerektirir.

Tazminat tensip zaptı hazırlandı ne demek?

Bilindiği üzere bu davalarda uygulanan yargılama usulü yazılı yargılama usulüdür. Bu da demektir ki tensip zaptının hazırlandığı bu aşamada henüz duruşma günü belirlenmemiştir.

Tüketici mahkemesi tensip zaptı hazırlandı ne demek?

Tüketici mahkemesi tensip zaptı hazırlandı ne demek? Tüketici Mahkemeleri’nin görev ve yetkileri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.